GENEALOGIA

 

S'han buidat els arxius de les dues parròquies de Palamós (Santa Maria i Santa Eugènia, a Sant Joan), en el període comprès entre 1562 i 1915 (per als naixements i casaments) i 1950...1965 (per a les defuncions), límits establerts actualment per a la protecció de dades.
En cada registre hi figuren els cognoms i nom i, si s'han realitzat a Palamós; les dates del seu bateig o naixement (n:), amb els noms del pares; la de la seva mort (m:); i la del seu casament (c:), amb el nom del cònjuge. Davant de cada data hi ha la lletra "P", si pertany a la parròquia de Santa Maria de Palamós, o "V", si a la de Santa Eugènia de Vila-romà. La resta de dades les trobareu a l'Arxiu Diocesà de Girona (www.arxiuadg.org) (ADG) on es poden consultar els llibres parroquials o la seva còpia digital. En tot cas, per a qualsevol aclariment dirigir-vos a l'adreça de correu de més avall.


Se han volcado los archivos de las parroquias de Palamós (Santa Maria y Santa Eugènia, en Sant Joan de Palamós), en el período comprendido entre 1562 y 1915 (para los nacimientos y los matrimonios) y 1950...1965 (para las defunciones), límites establecidos para la protección de datos.
En cada registro hay los apellidos y el nombre y, si se han realizado en Palamós; la fecha de su bautizo o nacimiento (n:) con el nombre de los padres; la de su muerte (m:); y la de su boda (c:) con el nombre del cónyugue. Delante de la fecha hay la letra "P", si pertenece a la parroquia de Santa Maria de Palamós, o "V" si a la de Santa Eugènia de Vila-romà. El resto de datos se pueden encontrar en el Arxiu Diocesà de Girona (www.arxiuadg.org) (ADG) donde, en la sala, se pueden consultar los libros parroquiales o su copia digital. En todo caso, para cualquier aclaración podeis dirigiros a la dirección de correo citada abajo.Escollir la lletra inicial del cognom a cercar:

Escoger la letra inicial del apellido a buscar:


 
A B C D E F G H I J K L M N N1 O P Q R S T U V W X Z
 

Cal tenir en compte que la genealogia no és una ciència exacta i per tant, els cognoms no sempre s'escriuen igual, depenent del rector o del secretari del jutjat de torn. Així, doncs, un determinat cognom el podeu trobar escrit de forma diferent a com el coneixeu. Per exemple, la "b" pot ser "v" o la "o" pot trobar-se escrita con a "u" o el cas més corrent, la terminació "é" pot ser "er"... i així se'n podrien citar moltes més.
Heu de cercar totes aquelles formes escrites més inversemblants!!.
Per altra part, els accents no s'empraven abans del segle XVIII i per aquesta raó no es pot saber com era la pronunciació d'aquell moment. Per això i per exemple, és del tot impossible diferenciar els cognoms "Vilà", "Vila" o "Vilar". Tingueu en compte tot això en el moment de cercar una persona o cognom.

Hay que tener en cuenta que la genealogía no es una ciencia exacta y que los apellidos no siempre se escriben igual, dependiendo del párroco o del secretario del juzgado de turno. Así pues, un determinado apellido se puede encontrar escrito de formas muy diferentes a como aparece actualmente. Por ejemplo, la "b" puede ser "v" o la "o" se puede encontrar escrita como una "u", ya que en catalán se pronuncia muchas veces así, o el caso mas corriente, la terminación "é" puede ser casi seguro "er"... y así sucesivamente.
Hay que buscar aquellas formas escritas mas inverosímiles!!.
Además, los acentos no se usaban antes del siglo XVIII y por esta razón se desconoce la pronunciación de ciertos apellidos. Por ejemplo, es del todo imposible de diferenciar los apellidos "Vilà", "Vila" o "Vilar". Hay que tener en cuenta todo esto cuando se busque un apellido...


 
tornar (volver)


Si se quiere contactar, la dirección es:   correo@palamos-santjoan.org